Na osnovu čl. 18. i 20. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Službeni glasnik RS br.52/01,02/05), osnivačka Skupština Udruženja privatnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske (u daljem tekstu Udruženje), održana 21.12.2019. godine donosi:

STATUT

UDRUŽENjA PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA REPUBLIKE SRPSKE