Skupština je najviši organ upravljanja UPZURS. Skupštinu sačinjavaju svi osnivači i redovni članovi, zastupljeni putem ovlaštenih predstavnika. Mandat članova skupštine traje 4 godine.

Sjednicom skupštine predsjedava predsjednik UPZURS. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, skupštinom predsjedava zamjenik predsjednika. Ukoliko je i njegov zamjenik odsutan, Skupština će na početku sjednice javnim glasanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

Zadatak skupštine UPZURS:

 • utvrđuje politiku rada UPZURS,
 • usvaja statut Udruženja i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i finansijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnji finansijski izvještaj,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad UPZURS,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i interesa rada UPZURS,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja UPZURS,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje UPZURS – predsjednika i zamjenika predsjednika,
 • vrši izbor i razrješava članove organa, kao i drugih radnih tijela UPZURS,
 • usvaja godišnje izvještaje organa UPZURS,
 • daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime UPZURS prije njegovog upisa u registar,
 • bira i razrješava arbitražno vijeće UPZURS i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • imenuje i opoziva likvidatora (prinudnog upravnika) UPZURS,
 • odlučuje o žalbama na odluke o odbijanju zahtjeva za primanje u članstvo i o isključenju člana iz UPZURS,
 • odlučuje o prestanku rada UPZURS i raspodjeli preostale imovine UPZURS,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli UPZURS),
 • donosi odluku o osnivanju organizacionih oblika unutar UPZURS,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela UPZURS.